Regulamin reklamacji i zwrotów

Rozdział I. Postanowienia wstępne


§ 1 Przedmiot regulacji

1. Regulamin wypełnia delegację prawną zawartą w § 9 ust. 3 Ogólnych Warunków Sprzedaży z dnia 23 września 2021 roku.
2. Regulamin określa w sposób całościowy zasady związane z dokonywaniem reklamacji i przyjmowaniem zwrotów Towarów w Przedsiębiorstwie.
3. Regulamin w zakresie wskazanym w ust. 2 uzupełnia Ogólne Warunki Sprzedaży z dnia 23 września 2021 roku. W przypadku, w którym Ogólne Warunki Sprzedaży z dnia 23 września 2021 roku stoją w sprzeczności z Regulaminem, stosuje się Regulamin.


§ 2 Zasada ochrony praw konsumenta

Klient, który posiada status konsumenta, nie może nigdy zostać pozbawiony ochrony prawnej, przewidzianej prawem powszechnie obowiązującym.


§ 3 Zasada zachowania przydatności

W przypadku, w którym Towar jest zwracany przez Klienta, który nie posiada statusu konsumenta, Towar ten musi zachować przydatność dla dalszej sprzedaży, chyba że Regulamin stanowi inaczej.  


§ 4 Zasada zaufania

W przypadku, w którym Towar jest zwracany przez Klienta, który nie posiada statusu konsumenta, podstępne zatajenie zużycia Towaru lub spowodowania w nim wad powoduje, że Klient, który nie posiada statusu konsumenta, traci wszelkie uprawnienia wynikające z Regulaminu.


§ 5 Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:
1) „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która nabywa od Przedsiębiorstwa Towary, nawet jeśli czynność prawna nie dochodzi do skutku;
2) „Przedsiębiorstwo” – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Elektros sp. z o.o.;
3) „Regulamin” – niniejszy regulamin reklamacji i zwrotów Towarów;
4) „Towar” – jakiekolwiek mienie Przedsiębiorstwa nabyte przezeń lub w inny sposób uzyskane w celu jego dalszej sprzedaży.
 

Rozdział II. Zwrot Towaru dokonywany przez konsumenta

 

§ 6 Status konsumenta

Klient posiada status konsumenta, jeżeli jest osoba fizyczną, dokonującą z Przedsiębiorstwem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


§ 7 Uprawnienie konsumenta

1. Klient, posiadający status konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży Towaru na odległość lub poza lokalem Przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
2. Jeżeli Klient, posiadający status konsumenta, wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
3. Klient, posiadający status konsumenta, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.


§ 8 Tryb skorzystania przez konsumenta z uprawnienia

1. W przypadku, w którym Klient, posiadający status konsumenta, zdecyduje się skorzystać z przysługującego mu uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, zobowiązany jest złożyć w tym przedmiocie Przedsiębiorstwu jednoznaczne oświadczenie woli w formie dokumentowej.
2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient, posiadający status konsumenta, złożył Przedsiębiorstwu oświadczenie woli, o którym mowa w ust. 1, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Klient, posiadający status konsumenta, korzystający z prawa do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest zwrócić w dowolny sposób Przedsiębiorstwu Towar nie później, niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy. Termin zostaje zachowany w szczególności wtedy, jeżeli Klient nada przesyłką poleconą Towar na adres Przedsiębiorstwa we wskazanym terminie.
4. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta, posiadającego status konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Przedsiębiorstwo dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że  Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Przedsiębiorstwo może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 

Rozdział III. Zwrot Towaru dokonywany przez przedsiębiorcę

 

§ 9 Brak prawa do zwrotu Towaru

1. Klient, posiadający status przedsiębiorcy, nie jest uprawniony do zwrotu Przedsiębiorstwu  Towaru, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie wyłącza tych uprawnień Klienta, posiadającego status przedsiębiorcy, które wynikają z Ogólnych Warunków Sprzedaży z dnia 23 września 2021 roku, w szczególności uprawnień związanych z gwarancją, którą na Towar, udziela jego bezpośredni producent.


§ 10 Uprawnienie do zwrotu Towaru

1. Klient, posiadający status przedsiębiorcy, może zwrócić Przedsiębiorstwu Towar, jeżeli prezes zarządu Przedsiębiorstwa wyrazi na to zgodę.
2. Klient, posiadający status przedsiębiorcy, traci uprawnienie, o którym mowa jest w ust. 1, jeżeli Towar:
1) jest zniszczony; lub
2) nosi ślady montażu; lub
3) nie jest zapakowany w oryginalnym opakowaniu; lub
4) jest zapakowany w uszkodzonym opakowaniu; lub
5) utracił swoją czasową zdatność do użycia; lub
6) jest częścią większej całości.


§ 11 Tryb skorzystania z uprawnienia

1. W przypadku, w którym Klient, posiadający status przedsiębiorcy, zdecyduje się skorzystać z przysługującego mu uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie przewiedzianym w § 9 i § 10 zobowiązany jest złożyć w tym przedmiocie Przedsiębiorstwu jednoznaczne oświadczenie woli w formie dokumentowej. Oświadczenie to jest skuteczne, jeżeli w terminie 14 dni od jego otrzymania, prezes zarządu Przedsiębiorstwa zakomunikuje Klientowi w formie dokumentowej, że wyraża zgodę na odstąpienie przez Klienta od umowy.
2. Klient, posiadający status przedsiębiorcy, korzystający z prawa do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest zwrócić Towar Przedsiębiorstwu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy. Termin zostaje zachowany wtedy, gdy Towar zostanie w terminie oddany we władanie Przedsiębiorstwu.
3. Przedsiębiorstwo, pomimo wyrażenia pierwotnie zgody na zwrot Towaru i odstąpienie od umowy, może odmówić przyjęcia Towaru w szczególności, gdy zachodzą przesłanki określone w § 10 ust. 2. W takim przypadku oświadczenia, o których mowa w ust. 1, uznaje się za bezskuteczne.
4. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu Towaru, zwrócić Klientowi posiadający status przedsiębiorcy, wyłącznie określoną część ceny Towaru:
1) 100% ceny – gdy Klient zwróci Przedsiębiorcy Towar w terminie do 3 dni od dnia sprzedaży Towaru;
2) 90% ceny – gdy Klient zwróci Przedsiębiorcy Towar w terminie od 4 dni do 7 dni od dnia sprzedaży Towaru;
3) 80% ceny – gdy Klient zwróci Przedsiębiorcy Towar w terminie od 8 do 14 dni od dnia sprzedaży Towaru;
4) 70% ceny – gdy Klient zwróci Przedsiębiorcy Towar w terminie od 15 dni do 31 dni od dnia sprzedaży Towaru;
5) 50% ceny – gdy Klient zwróci Przedsiębiorcy Towar w terminie powyżej 32 dni od dnia sprzedaży Towaru.
 


Rozdział IV. Rękojmia


§ 12 Uprawnienia konsumenta

Klient, posiadający status konsumenta, ma prawo skorzystać z rękojmi za wady sprzedanego Towaru według uregulowań prawa powszechnie obowiązującego w razie braku zgodności Towaru z umową.


§ 13 Wyłączenie rękojmi

Wobec Klienta, posiadającego status przedsiębiorcy, rękojmia za wady sprzedanego Towaru zostaje wyłączona.
 


Rozdział V. Reklamacje


§ 14 Status trybu reklamacji

1. Tryb reklamacji dotyczy tylko tych przypadków, w których Klient korzysta z przysługującego mu uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji.
2. Skorzystanie z trybu reklamacji jest dobrowolne i nie stanowi konkurencji wobec skorzystania przez Klienta z innych trybów przewidzianych prawem powszechnie obowiązującym lub Ogólnymi Warunkami Sprzedaży z dnia 23 września 2021 roku. 


§ 15 Skorzystanie z trybu reklamacji

1. W celu skorzystania z trybu reklamacji, Klient musi poinformować Przedsiębiorstwo w dowolny sposób o tym, że nabyty przez niego Towar posiada wady lub jest niezgodny z umową. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres siedziby Przedsiębiorstwa.
2. Jeżeli reklamacja dotyczy Towaru, co do którego zwykle celowe jest jego dostarczenie Przedsiębiorstwu razem z żądaniem w celu umożliwienia Przedsiębiorstwu zbadania Towaru i ustosunkowania się do żądań, należy skontaktować się z Przedsiębiorstwem, aby ustalić termin dostarczenia. Towar dostarczony powinien być do siedziby Przedsiębiorstwa, co stanowi jedyny bezpłatny sposób dostarczenia produktu.
3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę lub jest niezgodny z umową, Klient posiadający status konsumenta, bądź przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 zd. drugie, może:
1) żądać jego naprawy lub wymiany, przy czym Przedsiębiorstwo może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
2) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy brak zgodności Towaru z umową jest istotny w sytuacji, gdy:
a)    Przedsiębiorstwo odmówiło doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
b)    Przedsiębiorstwo nie doprowadziło Towaru do zgodności z umową;
c)    brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Przedsiębiorstwo próbowało doprowadzić Towar do zgodności z umową;
d)    brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania wymiany lub naprawy rzeczy
e)    z oświadczenia Przedsiębiorstwa wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ono Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, posiadającego status konsumenta.
4. Klient powinien podać w opisie reklamacji: informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację w ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji. Podane wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.
5. Przedsiębiorstwo ustosunkuje się do reklamacji Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Przedsiębiorstwo nie ustosunkowało się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznało za uzasadnione. W przypadku, gdy zbadanie niezgodności Towaru z umową wymaga dłuższego czasu, Przedsiębiorstwo poinformuje o tym Klienta, a czas odpowiedzi zostanie przedłużony o w/w okres badania.
 


Rozdział VI. Przepisy końcowe


§ 16 Interpretacja

1. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Przedsiębiorstwu.
2. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie, znajdują zastosowania regulacje prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku, w którym Regulamin jest niezgodny z regulacjami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo znajdują regulacje prawa powszechnie obowiązującego.
3. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie i w regulacjach prawa powszechnie obowiązującego, decyzję podejmuje Przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem w szczególności norm zwyczajowych.


§ 17 Wejście w życie i stany przejściowe

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.
2. Do umów objętych Regulaminem, a zawartych przed terminem wejścia w życie Regulaminu, Regulamin stosuje się pod warunkiem, że Regulamin zostanie Klientowi doręczony w formie pisemnej, chyba że Klient bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu Regulaminu oświadczy w formie pisemnej, że nie wyraża zgody na objęcie go postanowieniami Regulaminu.