Ogólne warunki sprzedaży

z dnia 23 września 2021 r.

§1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: „OWS”) określają prawa i obowiązki Stron umów sprzedaży i dostawy towarów, których sprzedawcą lub dostawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Elektros” Spółka z o.o. z siedzibą w Bolesławcu, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w którym wpisów dokonuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000014830, NIP 6121643935, REGON 230050161, kapitał zakładowy w wysokości 655.000,00 zł, (dalej: „Sprzedający”).
2. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego.
3. OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą Stroną umowy (dalej: „Kupujący”) jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego w bieżących i przyszłych stosunkach handlowych dla wszystkich przyszłych kontaktów handlowych ze Sprzedającym.
4. OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych, w szczególności ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy etc,. stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.
5. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż OWS.
6. OWS są publikowane są na stronie internetowej Sprzedającego: www.elektros.pl

§2. Definicje

Użycie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:
1) Sprzedający – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Elektros” Spółka z o.o. z siedzibą w Bolesławcu, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w którym wpisów dokonuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000014830, NIP 6121643935, REGON 230050161, kapitał zakładowy w wysokości 655 000,00 zł;
2) Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
3) Strony – Sprzedający i Kupujący;
4) Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna;
5) Produkty – towary, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;
6) Zamówienie – oferta zakupu Produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, telefonicznie lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego Produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o przedsiębiorstwie Kupującego, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych Produktów;
7) Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu w formie pisemnej lub mailowej wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

§3. Zawarcie umowy

1. Informacje dotyczące Produktów, których sprzedawcą jest Sprzedający, przedstawione w szczególności w katalogach, folderach, broszurach, a także zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedającego.
3. Kupujący może składać Zamówienia pisemnie, telefonicznie, a także drogą elektroniczną.
4. Sprzedający składa Kupującemu ofertę e-mailem, listownie, telefonicznie lub osobiście.
5. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w chwili otrzymania Zamówienia przez Sprzedającego oraz jego Potwierdzenia.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zamówieniem złożonym przez Kupującego a ofertą Sprzedawcy, wiążące jest Potwierdzenie Zamówienia, które jest wystawiane i przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę, chyba że Kupujący odwoła zamówienie, w formie mailowej niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 1 dnia kalendarzowego od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.
7. == skreślony ==
8. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności Produktu, jak również niezgodności w szczególnych parametrach Produktu określonych w pierwotnym zamówieniu.
9. Anulowanie Zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania Zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość Zamówienia.
10. Poza ceną sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu w wysokości wskazanej przez Sprzedającego. Sprzedający w określonych przypadkach lub na podstawie odrębnych ustaleń z Kupującym może odstąpić od naliczania opłaty za transport – jednak w każdym przypadku musi to wyraźnie wynikać z treści oferty.
11. W razie jakichkolwiek opóźnień Kupującego w płatności kwot wynikających z wystawionych przez Sprzedającego faktur VAT, Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania przyjmowania lub realizacji wszelkich zamówień, w tym wydawania towaru ze skutkiem natychmiastowym, aż do dnia zapłaty przez Kupującego całości kwot wynikających z faktur VAT.
12. Sprzedający może uzależnić dostarczenie towaru od dokonania przedpłaty lub udzielenia stosownego zabezpieczenia zapłaty.
13. Sprzedający jest uprawniony do odmowy realizacji Zamówienia złożonego na podstawie każdej oferty, pomimo jego wcześniejszej akceptacji, jeżeli od momentu złożenia oferty lub Zamówienia do momentu realizacji zmieniła się sytuacja finansowa Kupującego, w szczególności, jeżeli posiadany przez Kupującego w momencie realizacji limit kredytowy u Sprzedającego jest zbyt niski. W takich przypadkach Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o odmowie realizacji Zamówienia i wyznaczyć Klientowi termin na dokonanie przedpłaty lub udzielenie stosownego zabezpieczenia. Bezskuteczny upływ terminu oznacza anulowanie Zamówienia.

§4. Cena

1. Cena za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży jest każdorazowo określana w ofercie lub umowie sprzedaży.
2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez Sprzedającego faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy sprzedaży.
3. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
4. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na które Sprzedający nie miał wpływu, w szczególności zmiany stawek podatku od towaru i usług.
6. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
7. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedającemu należą się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, chociażby Sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi.
8. Faktury VAT potwierdzające zawartą umowę sprzedaży wystawiane są przez Sprzedającego w chwili dostawy towaru Kupującemu i przesyłane są pocztą elektroniczną za zgodą Zamawiającego lub pocztą na adres do doręczeń wskazany w umowie.
9. Przez zawarcie ze Sprzedającym umowy sprzedaży na podstawie OWS Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedającego dokumentu faktury VAT bez podpisu w formie elektronicznej i przesyłane ich Kupującemu pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany w treści Zamówienia. Za brak zgody uważa się wyłącznie wyraźny sprzeciw Kupującego wyrażony na piśmie.
10. Upoważnienie Sprzedającego przez Kupującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu jest traktowane jako zaakceptowanie przez Kupującego rachunku w rozumieniu art. 485 § 1 pkt 2) Kodeksu postępowania cywilnego.
11. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego, przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego.
12. Przyjmuje się, że Kupujący uznaje dług wskazany w fakturach VAT w sposób dorozumiany co do zasady i wysokości, chyba że Kupujący odeśle Sprzedającemu faktury VAT bez księgowania w terminie jednego dnia roboczego.
13. Przyjmuje się, że faktura VAT stanowi wezwanie do zapłaty w rozumieniu art. 187 § 1 pkt. 3) k.p.c., bez konieczności nadawania do Kupującego odrębnego wezwania do zapłaty w formie dokumentowej.

§5. Dostawa i transport Produktów

1. Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie lub potwierdzeniu Zamówienia.
2. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku:
wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego;
opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny;
nieudzielenia Sprzedającemu przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy;
działania siły wyższej.
W takim przypadku termin dostawy ulega wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedającego do wznowienia dostawy.
3. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą na Kupującego z momentem wydania mu go przez Sprzedającego.
4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość , ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie, tj. najpóźniej do 2 dni roboczych, zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający ma prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
5. Złożenie przez Kupującego lub przez osobę uprawnioną w jego imieniu do odbioru towaru podpisu na dokumencie potwierdzającym wydanie towaru bez uwag lub brak sporządzenia odrębnego protokołu niezgodności przy wydaniu towaru oznacza sprawdzenie towaru przez Kupującego oraz jego odbiór bez zastrzeżeń.
6. Jeżeli Kupujący nie odbierze Produktów w terminie, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami magazynowania w wysokości 0,15% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania, wymagalne bez konieczności wysyłania przez Sprzedającego odrębnego wezwania do odbioru Produktu. Przechowanie nastąpi na koszt i ryzyko Kupującego.

§6. Zastrzeżenie prawa własności

1. Produkt dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Zamawiającego w całości ceny sprzedaży. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania tego obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego.
2. W razie odebrania Produktu od Kupującego, Sprzedający może domagać się stosownego wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie, a także za korzystanie z rzeczy.

§7. Siła wyższa

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć rozumiane jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron („Siła wyższa”).
2. W szczególności, za Siłę wyższą uznają takie zdarzenia jak: powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie, opóźnienia dostawców i producentów towarów, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa i inne.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności będącej siłą wyższą lub okoliczności stanowiących skutki jej wystąpienia lub działania, w tym gospodarcze, logistyczne, kadrowe, prawne, Sprzedający zachowuje prawo do zmiany lub odstąpienia od danego Zamówienia lub umowy sprzedaży, w tym w szczególności do zmiany terminu dostawy towarów. Termin dostawy może ulec przesunięciu z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego, a spowodowanych lub będących skutkiem zaistnienia siły wyższej, w tym w szczególności skutków pandemii SARS-CoV-2, w tym także opóźnień powstałych z tych przyczyn po stronie producentów lub dostawców Sprzedającego, jeżeli miały wpływ na możliwości terminowej realizacji dostawy przez Sprzedającego. W przypadku wystąpienia w. okoliczności i ich wpływu na możliwość zrealizowania dostawy, Sprzedający poinformuje Kupującego o konieczności przesunięcia terminu dostawy niezwłocznie po powzięciu informacji na ten temat.
4. W przypadku, o jakim mowa w ust. 3, Kupujący nie ma prawa odstąpić od Umowy, a odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonane lub nieterminowe wykonanie Umowy przez Sprzedającego jest wyłączona.

§8. Odpowiedzialność

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym że odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając szkody pośrednie i następcze, w tym utracone korzyści. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury technicznej Kupującego.
2. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% wynagrodzenia umownego netto, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.

§9. Gwarancja i rękojmia

1. Produkt jest objęty gwarancją producenta lub importera towaru (zwanego dalej: „Gwarantem”), o ile została ona udzielona przez Gwaranta, na warunkach określonych przez Gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.
2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona.
3. W przypadku zamówienia towaru według indywidualnej specyfikacji Kupującego, Strony wyłączają możliwość zwrotu towaru. Procedura reklamacji została uregulowania w Regulaminie Reklamacji i Zwrotów.

§10. Umowa dowodowa

W przypadku sporów wynikłych na tle realizacji umów sprzedaży Produktów, Sprzedający i Kupujący wyrażają zgodę na wyłączenie dowodów z zeznań świadków oraz opinii biegłych sądowych.

§11. Cesja

Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedającego jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej.

§12.  Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla umów zawieranych z wykorzystaniem OWS jest prawo polskie.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla dzielnicy Wrocław – Fabryczna.
3. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień OWS nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
4. Sprzedający ma prawo przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
5. Jakiekolwiek zmiany OWS przez Sprzedającego wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i poinformowania o tym Kupującego.
6. Akceptując OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedającego.
7. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową
8. Kupującemu nie wolno w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub wyrządzić szkodę Sprzedającemu.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji o inwestycji lub pracach projektowych lub wykonawczych, prowadzonych z wykorzystaniem towarów lub technologii Sprzedającego. Wykorzystanie to dotyczy działań marketingowych, w tym w szczególności do informowania o takowej inwestycji lub pracach oraz utrwalania inwestycji lub prac w formie fotografii lub w innej formie graficznej oraz umieszczania ich we wszelkich materiałach reklamowych Sprzedawcy.
10. OWS wchodzą w życie z dniem 23 września 2021r.
11. Do umów objętych OWS, a zawartych przez Sprzedającego przed terminem wejścia w życie OWS, OWS stosuje się pod warunkiem, że OWS zostanie Kupującemu doręczony w formie pisemnej, chyba że Kupujący bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu OWS oświadczy na piśmie, że nie wyraża zgody na objęcie go postanowieniami OWS.